Iratkozz fel hírlevelünkre! Elküld

x
Adatvédelem

A Xentury Média és Reklámügynöki Kft. adatvédelmi tájékoztatója a „gruppi” weboldalak felhasználóinak

Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a Xentury Média és Reklámügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01-09-170188, adószáma: 23376458-2-41, képviseli: Kamarás Dávid ügyvezető, a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalak (a továbbiakban együttesen mint: „Weboldal”) felhasználói (a továbbakban: „Felhasználó”) által megadott és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.

I. FOGALMAK

Amennyiben jelen Tájékoztató nem jelzi a másképp, az alábbi fogalmak a mellettük lévő leírás szerinti tartalommal bírnak.

I.1. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

“különleges adat”: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

A fenti fogalmak a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal- content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.

I.2. További fogalmak

„Weboldal”: www.gruppi.hu; www.gruppiajandek.hu; www.gruppiextra.hu; www.gruppigasztro.hu; www.gruppitravel.hu; www.gruppivital.hu; www.gruppiotthon.hu; www.gruppipiac.hu; www.gruppikids.hu

„Regisztráció”: a Weboldalon – egyes alább részletezett – személyes adatok megadásával elindított folyamat, mely során a Felhasználó jelszóval védett, saját, személyes profilt hoz létre.

„Ajánlat”: a Szolgáltató partnereinek szolgáltatásai, termékei melyeket a Szolgáltató a Weboldalon tesz közzé.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Weboldalon közzétett Ajánlatok nem a Szolgáltató tulajdonát képezik illetve azokat nem a Szolgáltató nyújtja a Felhasználó részére. A Szolgáltató kizárólag a Weboldalt üzemelteti, az Ajánlatokkal kapcsolatosan csak megbízott közvetítőként jár el az Ajánlatot közzétevő partnerek és a Felhasználó között.

„Partner”: a Szolgáltató megbízói, akiknek a megbízásából a Szolgáltató az Ajánlatot a Weboldalon közzéteszi.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Ajánlat vonatkozásában szerződéses kapcsolat a Felhasználó és a Partner között jön létre, az Ajánlattal kapcsolatosan a Szolgáltató nem szerződő fél.

„Megrendelés”: a Weboldalon az Ajánlatnál megjelenő „Kell nekem!” gombra történő kattintással a Felhasználó által jelzett szándék, hogy az adott Ajánlatot igénybe kívánja venni.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Megrendelés nem Regisztrációhoz kötött, azonban a Regisztráció meggyorsíthatja a Megrendelés leadását. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a Regisztráció nélküli Megrendelés esetén, annak teljesítéséhez egyes személyes adatok megadása szükséges.

II. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ESETEI ÉS A KEZELÉS JOGALAPJA

Az alábbiakban áttekintjük, hogy a Weboldal használatával, a Weboldalon történő regisztrációval illetve a Weboldalon közzétett Ajánlatok Megrendelésével milyen személyes adatok megadását kérjük, illetv a megadott adatokat miért, meddig és hogyan kezeljük.

A személyes adataitad a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével az alábbi esetekben kezeljük:

Weboldalon történő böngészés
Regisztráció
Megrendelés teljesítése
Hírlevél feliratkozás
Weboldalon található sütik (cookie)
II.1. Böngészés

Kezelt adatok: a Felhasználó IP címe

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása és a Szolgáltató jogos érdekeinek védelme (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont)

Az adatkezelés célja: az informatikai rendszer védelme és a Weboldal biztonsága

Az adatkezelés időtartama: az utolsó látogatásától számított 15 nap

A Weboldalt szabadon látogathatod és böngészheted, anélkül, hogy bármilyen személyes adatodat magad megadnád nekünk. A Weboldal használatának megkezdésekor azonban egy kérést indítasz felénk a számítógépedről vagy mobil eszközödről. Mintha egy levelet küldenél el, amire válaszként szeretnéd megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésedre viszont csak akkor tudunk válaszolni, ha megadod a címedet. Ez a cím az internetes azonosítási címed, az IP címed. Erre az IP címre küldi el szerverünk a kért Weboldalt, amit szeretnél megnézni. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Weboldal címét beírod a böngészőbe vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattintasz hozzájárulsz az IP címed megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a “levelezés” zökkenőmentes legyen, szerverünk úgynevezett log fájlokban tárolja el az IP címedet.

Az IP cím azonosítására és tárolására az informatikai rendszereink védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy naplózzuk a Weboldal működését és ebben a naplóban listázzuk azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereinkre. Ha egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlelünk, akkor tiltólistára tesszük azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor töröljük a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a céltól eltérően nem használjuk fel és automatikusan 15 napon belül töröljük, csak abban az esetben őrizzük meg, ha az adott IP címről valamilyen tiltott tevékenységet végeztél. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

II.2. Regisztráció

Kezelt adatok: a Felhasználó e-mail címe

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása a Weboldal egyes szolgáltatásainak igénybevételekor

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás vagy a Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig

A Weboldalon történő Regisztráció opcionális, Megrendelésre lehetőség van Regisztráció nélkül is, azonban a Regisztrációval a későbbi Megrendeléseid leadását könnyítheted illetve gyorsíthatod meg. A Regisztrációhoz csupán e-mail címed megadása szükséges, nekünk ennyi bőven elég, ezzel létre is hozhatod saját felhasználói fiókodat. A Regisztrációt követően egy e-mailt küldünk neked az általad megadott e-mail címre, amivel megerősítheted illetve meg kell erősítened a Regisztrációdat. Annak érdekében, hogy biztosan csak te férhess hozzá fiókod tartalmához, szükség van rá, hogy az oldalon tett látogatásod során egyértelműen be tudjunk azonosítani, így a megerősítő e-mail küldése azt a célt szolgálja, hogy illetéktelenek ne hozhassanak létre felhasználói fiókot más személy nevében. A GDPR-ból adódó kötelezettségünk is azt diktálja, hogy az e-mail címeden kívül egyéb személyes adatot a regisztráció során ne kérjünk el tőled. Amennyiben a 16. életévedet még nem töltötted be, úgy a GDPR nem engedi meg számunkra, hogy személyes adataidat kezeljük. Ha még nem vagy 16 éves, akkor sajnos picit még várnod kell, hogy regisztrálhass nálunk. Szüleidet viszont bármikor megkérheted, hogy regisztráljanak helyetted ők a saját e-mail címükkel és ebben az esetben az általuk létrehozott fiókkal tudod használni a Weboldalt.

Regisztrációd törlését bámikor kezdeményzeheted az info@xentury.hu emaicímre küldött levéllel, arról az emailcímről amelyről a regisztrációt elvégezted. Ez esetben az e-mailed megérkeztét követő lehető legrövidebb időn belül töröljük valamennyi személyes adatodat. Ezen kívül lehetőséget biztosítunk a személyes profilod kezelésénél, hogy közvetlenül, egy gombnyomásra kezdeményezd az általunk kezelt valamennyi adat törlését. Ez esetben amint rákattintasz a törlés gombra, emailcímed megerősítésedet követően az adatok, minden további cselekmény nélkül visszaállíthatatlanul törlődnek rendszerünkből.

A Gruppi tematikus társoldalai